Thứ bảy, 08/08/2020 - 07:33:46

Chức năng - Nhiệm vụ của Ban Công tác sinh viên

1.  Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác HSSV và tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà trường.
2.  Nhiệm vụ:
2.1  Giáo dục chính trị tư tưởng:
-  Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế HSSV tại trường ĐHDLHP và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
-  Kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục chính trị; phổ biến nội quy-quy định và nghĩa vụ-quyền lợi cũng như các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phòng chống các tệ nạn xã hội trong HSSV. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, văn minh.
-  Tham gia tổ chức cho HSSV các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
2.2  Quản lý HSSV:
-  Tiếp nhận quản lý HSSV từ khi nhập học. Cập nhật thông tin cá nhân và lưu trữ trên phần mềm để quản lý HSSV trong thời gian  học tập tại trường.
-  Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nội quy quy định của nhà trường, pháp luật của nhà nước; phòng chống các tệ nạn xã hội.
-  Giải quyết việc đăng ký ở nội trú cho HSSV ở trong KSSV; kết hợp với chính quyền địa phương quản lý, giáo dục HSSV ở ngoại trú.
-   Tiếp nhận và quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.
-  Kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp (CBL) theo lớp hành chính nhằm ổn định tổ chức lớp. Phổ biến chức năng-nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần CBL. Bầu chọn Trưởng phòng ở, thành lập và hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội SV tự quản cùng phối hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn-an ninh khu KSSV.
-  Phối hợp với phòng Y tế thực hiện việc khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ đối với HSSV theo quy định của nhà trường.
-  Kết hợp với phòng Đào tạo tổ chức triển khai quản lý việc học tập giáo dục quốc phòng an ninh trong HSSV.
-  Hướng dẫn các thủ tục để hưởng trợ cấp ưu đãi của nhà nước đối với con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách. Thực hiện việc miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng của nhà nước đối với HSSV và xác nhận đối tượng để được hưởng các chế độ chính sách tại địa phương cũng như các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp..
-  Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động cho HSSV: Lễ khai giảng năm học mới, Lễ chào cờ, Họp đối thoại, Lễ phát thẻ, Lễ ra quân thực tập-tốt nghiệp, các buổi sinh hoạt của các khoa và bộ môn chủ trì tổ chức, các hoạt động ngoại khóa..
-  Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên  chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
-  Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh lớp học; xây dựng nếp sống bảo vệ môi trường trong HSSV.
-  Kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình theo học tại giảng đường và sinh hoạt nội trú tại khu KSSV. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở HSSV và liên lạc gia đình khi cần thiết để kết hợp giáo dục quản lý. Gửi thông báo học phí, kết quả học tập-rèn luyện, thời khóa biểu học tập cuối mỗi học kỳ cho gia đình HSSV.
-  Tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê tình hình HSSV có mặt trên lớp và lượng HSSV vào ở khu nội trú theo học kỳ, theo năm học.
-  Tham gia Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng thi đua-Khen thưởng thực hiện việc đánh giá kết quả học tập- rèn luyện của HSSV theo kỳ học, năm học, khóa học. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân HSSV có thành tích trong học tập rèn luyện; xử lý kỷ luật nếu vi phạm nội quy- quy chế .
-  Kết hợp triển khai các hoạt động ngoại khóa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp HSSV có cơ hội được phát triển khả năng sáng tạo của bản thân góp phần tạo nên thành công chung của các hoạt động nhà trường xây dựng.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.
Ban Công tác sinh viên
 
Truy cập: 1899 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.